Pedagogický koncept Dětského klubíku MáJA, o.p.s.

"Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka
- trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá."

 

Děti předškolního věku najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

 

,,MáJA" připravuje program, který přirozeně navazuje na roční období, místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem a z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Pomůckami jsou často přírodniny - kamínky, jehličí, květiny, kůra, lesní plody apod., které dle fantazie mohou být hudebním nástrojem nebo počitadlem (kamínky, dřevo), skládankou (kousky kůry), psací potřebou (klacík). Děti budou poznávat všemi smysly - jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s průvodci přemýšlet a pozorovat, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam. Dále budou poznávat vlastní tělesné hranice (co dokážu, co ještě ne, co jsem se naučil) a rozvíjet přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob.V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova nebozasněžené a klidné, odpočívající přírody. Zkrátka děti půjdou po stopáchčtyř ročních dob, kdy všechno má svůj řád a každé z období svou krásu, kouzlo a vůni. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají "výdobytky civilizace," naopak., po celý rok budou cestovatpěšky nebo veřejnou dopravou za různými zážitky a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí.

 

Naším prvotním zájmem je pobyt venku za jakéhokoliv počasí v jakoukoliv roční dobu. Do ,,klubíkovského" zázemí se budeme uchylovat na dobu nezbytně nutnou v rámci odpoledního odpočinku či při velké nepřízni počasí. Hra dětí a jejich vzdělávání se uskuteční skrze prožitky v lese, na louce, pasece..., které je povedou k přirozenému a respektujícímu vztahu člověka s přírodou. V rámci environmentální výchovy budeme tedy pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství přírody, učit je přírodu milovat a mít k ní úctu. Proto do našeho konceptu zahrnujeme činnosti, které tento vztah v dětech prohlubují a upevňují (sbírání léčivých bylin a jejich zpracování, kompostování, třídění odpadu, čištění lesa a studánek, krmení zvířat v zimě, úcta ke všemu živému). Environmentální výchova nabízí možnosti získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání- kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální i personální.

 

 

Koncept Respektovat a být respektován

Náš lesní klubík bude veden v duchu zásad Respektovat a být respektován, které jsou založeny na laskavém a partnerském přístupu k dítěti. Respekt a úcta k dětem znamená chovat se k nim tak, aby to nezraňovalo jejich důstojnost, nedovolit si k nim to, co nechceme, aby si oni dovolily k nám a přijmout fakt, že se mohou od nás lišit, aniž by byly horší nebo lepší než my.

 

Tento demokratický systém výchovy není opakem autoritativního (omezení a zákazy), tedy neznamená, že by bylo vše dovoleno. Přestože nejsou používány zákazy a příkazy je možné a nutné stanovit dětem pravidla a hranice, ty nejsou vytvářeny pro děti ale s dětmi. Dětem je tedy dána možnost spolurozhodovat sama o sobě, s kterou jde ruku v ruce zodpovědnost.

 

Dále nejsou používány tresty, odměny ani pochvaly, jako nástroje vnější motivace. Ve výchově je důležité vést dítě naopak k vnitřní motivaci, tzn. Dítě, dělá věci proto, že je samo považuje za správné a smysluplné nikoliv proto, že to požaduje autorita - rodič či učitel (v pubertě pak často parta vrstevníků) nebo proto, že za ně hrozí trest či očekává odměnu.

 

Pro osobnost dítě je významná sebeúcta, která je budována nesoutěživým prostředím, poskytnutím důvěry a odpovědnosti.

 

Pokud se mezi dětmi vyskytnou konflikty, pedagog nevystupuje v roli vyšetřovatele, ale průvodce, který děti vede k tomu, aby spor vyřešily samy respektujícím způsobem.

 

 

Waldorfské prvky pedagogiky

- aneb co nás zaujalo

Dítě v prvním sedmiletí je jedním velkým "smyslovým orgánem". Ze svého okolí doslova "nasává" vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být uzpůsobeno prostředí dítěte, které by mělo být co nejpřirozenější (dřevo, přírodniny, vlna, jemné odstíny barev, hračky z přírodních materiálů atd.). A samozřejmě i pedagog by měl dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet smysluplné činnosti (tvoření z přírodnin, vyprávění či čtení pohádek, příběhů a říkadel, společné vaření, práce na zahrádce atd.) které jsou přirozenou součástí každodenního života. Skrze napodobování, pozorování a zakoušení dítě utváří svojí osobnost.

 

Řád a rytmické uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry. Opakování též napomáhá prohlubování a fixování zkušeností.

 

Velmi důležitým prvkem ve výchově malých dětí je volná hra, která patří k nejpřirozenějším projevům dětí předškolního věku a v níž se uplatňuje - respektive zrcadlí - nápodoba. Volná hra umožňuje dětem svobodně rozvíjet fantazii, motoriku, učit se sociálním vztahům a dávat možnost uplatnění volním projevům nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.

 

Waldorfská pedagogika je pro nás i inspirací pro pořádání slavností. Ty vycházejí z lidových tradic během průběhu hospodářského roku. Spočívají v přípravě, malování a tvoření předmětů k oslavě, zahrnují tematické vyprávění, učení nových říkanek, pranostik a písní. Do spolupráce bychom rádi začlenili i rodiče, kteří by měli zájem se podílet na jejich přípravě i samotné oslavě. A na co se můžeme těšit?

 

 • PODZIM: Slavnost Michaelská, Dýňová slavnost, Martinská slavnost
 • ZIMA: Adventní čas, Tři králové, Masopust
 • JARO: Vynášení "Moreny", Semínková slavnost, Velikonoce
 • LÉTO: Den matek, Den otců, Otvírání studánek, Letní slavnost

 

 

Montessori prvky

Montessori pedagogika se snaží o maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost k dítěti i dětí k sobě navzájem. Podporuje možnosti volby a vedení k zodpovědnosti za svoje jednání, využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit. Je zde upřednostňován rozvoj vnitřní motivace a oceňování před klasickými pochvalami.Cílem není vychovávat děti poslouchající dospělé, ale děti řídící se pravidly, která chápou a akceptují. Na co se tedy budeme zaměřovat:

 

 • praktický život - nácvik samostatného oblékání, samostatná příprava jídla a nápojů, pomůcek, místa k práci; důraz je kladen na dokončování činností
 • smyslový materiál - pomůcky na rozvoj pěti smyslů
 • jazykový materiál - seznámení s písmeny, různými jazyky, vnímání odlišností
 • kosmická výchova - učení vnímání souvislostí a řádu světa (prvouka, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, dějepis, vesmír...)
 • matematické dovednosti - rozdíly, pojem větší-menší, srovnávání, počítání

 

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní rok bude tematicky rozdělen do jednotlivých bloků, které se budou vzájemně prolínat a navazovat na sebe. Jednotlivé tematické bloky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nabízí pět vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

 

Důležitou roli v našem pojetí hraje i rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí, kdy děti vedeme ke spoluvytváření nových, neobvyklých, originálních způsobů řešení. To potom v dětech podporuje schopnost samostatnějšího a rychlejšího myšlení, zlepšuje adaptabilitu, ochotu spolupracovat, zvyšuje sebevědomí, a hlavně rozvíjí svět fantazie a představ.

 

 

Desatero pro rodiče a jejich děti.

Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti, aby byl pro něj vstup do lesní školky nenásilný?

 1. Chodit s ním mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence.
 2. Nechat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka
 3. Chodit s ním do nových prostředí (např. do mateřského centra, na plavání apod.).
 4. Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).
 5. Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat. Dítě má šanci a dostatečnýprostor udělat věci samo.
 6. Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry, na čtenou pohádku.
 7. Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat.
 8. Krátce a srozumitelně oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chovánía vysvětlit PROČ. Dospělý je vzorem dítěti v mnoha směrech.
 9. Vyvarovat se výhrůžek typu "Počkej, až budeš ve školce...!", dítě se tak bude obávatškolky už předem.
 10. Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, "jak tam bude všechno báječné!" Držmese reality a mluvme o tom, co asi všechno tam dítě bude moci dělat. Předejdemevytvoření nereálných představ a následnému zklamání.

© 2012 – Savana.cz, vytvořeno pomocí systému Hostedit.cz